Senior Radiologic Technologist, Medical Physicists and more FULLTIME

B.P. Koirala Memorial Cancer Hospital

Closing date : 2018-03-16

Job Description :

    Senior Radiologic Technologist, Medical Physicists and more

    लोक सेवा आयोगबाट सहमति प्रदान भए बमोजिम बी. पी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अन्तर्गत अधिकृतस्तर र सहायकस्तरको देहमा पदहरुमा खुला प्रतियोगीतात्मक परीक्षाद्वारा स्थाई पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले अन्तिम मिति २०७४-११-२५ सम्म दर्ता गर्न हुन सबैमा सुचित गरिन्छ|